Home » Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Versie 1.0 – feb 2019

Studio Damen
Grimbergen 2
4651 JN Steenbergen NB
KvK Breda 74077317

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Studio Damen Creatief Partner, hierna te noemen: “Studio Damen”, kantoorhoudende te Steenbergen, en een opdrachtgever, hierna te noemen: “Opdrachtgever”. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomsten tussen Studio Damen en Opdrachtgever, waarvoor Studio Damen derden heeft ingeschakeld. Bepalingen die afwijken van deze voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Studio Damen en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 5. De door Studio Damen te vervaardigen c.q. door de Opdrachtgever verstrekte adviezen, berekeningen, tekeningen, rapporten, ontwerpen e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als “de bescheiden”. Hieronder worden onder andere verstaan de op andere media vastgelegde werken, zoals op computerschijven, cd-roms, USB-sticks of welke andere gegevensdragers ook.
 6. De Opdrachtgever kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden niet ter hand gesteld zijn indien Studio Damen de algemene voorwaarden al meerdere keren aan de Opdrachtgever ter hand gesteld heeft of hiernaar heeft verwezen.
 7. Indien Studio Damen niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Studio Damen in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2: Aanbiedingen, offertes, overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten etc. van Studio Damen zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de Opdrachtgever aanvaard, dan heeft Studio Damen het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Studio Damen kan ook na aanvaarding door Opdrachtgever niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Indien de aanvaarding van de Opdrachtgever afwijkt van het aanbod, dan is Studio Damen hieraan niet gebonden. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Getoonde en/of verstrekte modellen en voorbeelden van de bescheiden, alsmede opgaven van kleuren en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Studio Damen zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts als indicatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 5. De in het vorige lid genoemde modellen en voorbeelden blijven te allen tijde eigendom van Studio Damen en dienen op eerste verzoek van Studio Damen te worden teruggezonden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Studio Damen niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken c.q. bescheiden c.q. tot het verrichten van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 7. Studio Damen heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. offerte bij de Opdrachtgever in rekening te brengen, mits Studio Damen de Opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
 8. Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen c.q. nieuwe opdrachten.

Artikel 3: Verstrekken gegevens

 1. De Opdrachtgever is verplicht alle gegevens, welke Studio Damen nodig heeft voor het naar haar oordeel adequaat uitvoeren van de overeenkomst, in de gewenste vorm en op een nader te bepalen tijdstip aan Studio Damen te verstrekken.
 2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De Opdrachtgever vrijwaart Studio Damen voor gevolgen voortvloeiende uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens.
 3. De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de door de Opdrachtgever aan Studio Damen verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden, software e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten.

Artikel 4: Levering en leveringstermijnen

 1. Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken c.q. bescheiden moeten zijn geleverd c.q. de werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien Studio Damen haar verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet tijdig nakomt, dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld door de Opdrachtgever. Studio Damen dient daarbij een termijn van ten minste vier weken te worden aangeboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 2. Indien Studio Damen gegevens of anderszins instructie behoeft van de Opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever deze juist en volledig aan Studio Damen ter beschikking heeft gesteld. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en/of wachturen dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 3. Het risico betreffende de geleverde zaken c.q. bescheiden gaat over op de Opdrachtgever op het moment van levering. Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand van Studio Damen of de locatie waar Studio Damen de geleverde zaken c.q. bescheiden heeft opgeslagen en of afneemt, heeft verlaten of voor afhalen ter beschikking staan van de Opdrachtgever.
 4. Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door Studio Damen te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 5. Indien het niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten dan wel de zaken c.q. bescheiden aan de Opdrachtgever te leveren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de Opdrachtgever, behoudt Studio Damen zich het recht voor de zaken c.q. bescheiden voor rekening en risico van de Opdrachtgever op te slaan en/of is Studio Damen gerechtigd de zaken en/of materialen aan derden te verkopen alsmede de reeds vervaardigde bescheiden te vernietigen.

Artikel 5: Voortgang, wijziging, uitvoering overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven streeftermijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 2. Indien Studio Damen de Opdrachtgever met betrekking tot de te vervaardigen bescheiden eerst een conceptversie doet toekomen, zal de Opdrachtgever deze conceptversie controleren en zijn op- en/of aanmerkingen zo spoedig mogelijk aan Studio Damen kenbaar maken. Indien nodig wordt het concept door Studio Damen aangepast. Op uitdrukkelijk verzoek van de Opdrachtgever zal nogmaals een conceptversie worden aangeleverd. Bij overhandiging of toezending van de definitieve versie van de vervaardigde bescheiden heeft Studio Damen het recht de Opdrachtgever te verzoeken een exemplaar per pagina voor akkoord te paraferen dan wel een verklaring met betrekking tot de aflevering van de afgestemde definitieve versie voor akkoord te ondertekenen. Indien Studio Damen de Opdrachtgever schriftelijk heeft verzocht een akkoordverklaring te tekenen, dan is het gebruik van de vervaardigde bescheiden eerst toegestaan, nadat het schriftelijke akkoord door Studio Damen retour is ontvangen.
 3. Ingeval Studio Damen in reeds door de Opdrachtgever goedgekeurde bescheiden nog wijzigingen dient aan te brengen, kan dit worden gezien als meerwerk en is Studio Damen gerechtigd de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Studio Damen het recht leveringen c.q. werkzaamheden door derden te laten verrichten.

Artikel 6: Honorarium, (on)kosten en declaratie

 1. Het bedrag dat aan honorarium bij de Opdrachtgever in rekening wordt gebracht, is berekend op basis van het aantal bestede uren en onder toepassing van de gebruikelijke tarieven van Studio Damen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van algemeen erkende feestdagen) en voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.
 3. De door Studio Damen gehanteerde prijzen c.q. tarieven alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit transportkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden. Alle onkosten welke door Studio Damen worden gemaakt ten verzoek van de Opdrachtgever komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Indien een gemaakte afspraak niet of niet tijdig wordt nagekomen door de Opdrachtgever, dan wordt de daarvoor gereserveerde tijd op basis van de gebruikelijke tarieven van Studio Damen aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. Niet tijdige nakoming omvat onder meer het afzeggen c.q. verzetten van een gemaakte afspraak minder dan 24 uren van tevoren.
 5. Ingeval van onenigheid over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Studio Damen bindend. Een en ander behoudens tegenbewijs van de zijde van de Opdrachtgever.
 6. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is Studio Damen gerechtigd de verhogingen aan de Opdrachtgever door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijs- c.q. tarieflijst door Studio Damen of door haar ingeschakelde derden in werking treden dan is Studio Damen gerechtigd de daarin vermelde prijzen c.q. tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 7: Betaling

 1. Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
  a. zal de Opdrachtgever aan Studio Damen een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden berekend;
  b. zal de Opdrachtgever, na daartoe door Studio Damen te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een minimum van € 150,00;
  c. heeft Studio Damen het recht, voor elke aan de Opdrachtgever verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen. Studio Damen zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
 3. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Studio Damen bevoegd de nakoming van de jegens de Opdrachtgever aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Studio Damen het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever te twijfelen.
 4. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de Opdrachtgever bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 5. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening en/of opschorting van het door hem aan Studio Damen verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
 6. Studio Damen is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te (laten) voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. Studio Damen is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de Opdrachtgever – vooruitbetaling of zekerheid van de Opdrachtgever te verlangen, alvorens tot levering over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden te starten.

Artikel 8: Ontbinding, annulering, opzegging

 1. Studio Damen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  a. de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  b. na het sluiten van de overeenkomst Studio Damen ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  c. de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 2. Indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Studio Damen kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Studio Damen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 3. Voorts is Studio Damen bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Studio Damen kan worden gevergd.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Studio Damen op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Studio Damen de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 5. Indien Studio Damen tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 6. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Studio Damen gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Studio Damen vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Studio Damen op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 8. De Opdrachtgever doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. BW of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.
 9. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het voor aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door een der partijen.
 10. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
 11. Ingeval Opdrachtgever de overeenkomst opzegt of annuleert, is hij aan Studio Damen een door Studio Damen nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De Opdrachtgever is gehouden alle kosten, schade aan Studio Damen te vergoeden. Studio Damen is gerechtigd de kosten, schade en gederfde winst te fixeren en – naar haar keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q. leveringen – 20% tot 100% van de afgesproken prijs bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 12. Opdrachtgever is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart Studio Damen ter zake.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

 1. Studio Damen behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de Opdrachtgever aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens Studio Damen heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de overeengekomen prijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de Opdrachtgever.
 2. Door Studio Damen geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Ingeval Studio Damen een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Studio Damen vergoeding van schade te vorderen.
 4. De Opdrachtgever is verplicht Studio Damen terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.
 5. De Opdrachtgever is tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Studio Damen heeft voldaan, verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Studio Damen te bewaren.
 6. De Opdrachtgever dient de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de periode dat het eigendomsvoorbehoud erop rust. De Opdrachtgever dient de polis van deze verzekering op eerste verzoek van Studio Damen ter inzage te geven.
 7. Voor het geval Studio Damen zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Studio Damen en door Studio Damen aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Studio Damen zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 10: Reclames en klachten

 1. De Opdrachtgever is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Eventuele zichtbare beschadigingen, fouten, onvolkomenheden, gebreken en/of afwijkingen in aantallen, dienen uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de zaken, aan Studio Damen te worden gemeld.
 2. De Opdrachtgever is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de bescheiden tot controle ervan over te gaan. Eventuele zichtbare fouten en/of onvolkomenheden die in redelijkheid bij een eerste controle van de bescheiden geconstateerd kunnen worden, dienen uiterlijk binnen één week na ontvangst van de bescheiden schriftelijk aan Studio Damen te worden gemeld.
 3. Overige reclames – waaronder klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden – dienen per aangetekend schrijven onverwijld na ontdekking aan Studio Damen te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de Opdrachtgever. De reclames c.q. klachten dienen in ieder geval binnen zes maanden na levering c.q. na het verrichten van de werkzaamheden aan Studio Damen te worden gemeld.
 4. Indien bovengemelde reclames c.q. klachten niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Studio Damen kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken c.q. bescheiden geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de werkzaamheden conform de overeenkomst te zijn verricht.
 5. Ten aanzien van geringe afwijkingen in kleuren, kleursamenstellingen en materialen kan niet worden gereclameerd.
 6. Studio Damen heeft bij het uitvoeren van de overeenkomst creatieve en intellectuele vrijheid om op basis van eigen inzichten, eigen methodes en eigen interpretaties tot bepaalde resultaten te komen. Hiertegen kan nimmer gereclameerd worden.
 7. Studio Damen dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt dan wel indien het noodzakelijk blijkt dat Studio Damen ter plekke in de gelegenheid wordt gesteld de klacht te onderzoeken, zijn de kosten hiervan slechts voor rekening en risico van Studio Damen indien laatstgenoemde daarmee vooraf haar uitdrukkelijke schriftelijke instemming heeft betuigd.
 8. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Studio Damen te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage.
 9. Indien de zaken c.q. bescheiden na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt of beschadigd, vervalt elk recht op reclame.

Artikel 11: Aansprakelijkheid en garantie

 1. Studio Damen kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade,
  gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Studio Damen, haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden, tenzij dwingend rechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
 2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Studio Damen, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.
 3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Studio Damen, uit welke hoofde ook, beperkt tot het factuurbedrag van de geleverde zaken c.q. bescheiden c.q. de uitgevoerde werkzaamheden.
 4. In afwijking van hetgeen in lid 3 van dit artikel is bepaald, wordt bij een overeenkomst met een langere looptijd dan 6 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste 6 maanden verschuldigde honorarium gedeelte.
 5. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Studio Damen in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover Studio Damen hiervoor verzekerd is.
 6. Studio Damen staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan echter nimmer worden gegarandeerd.
 7. Zo door Studio Damen geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Studio Damen zal de Opdrachtgever hierover informeren.
 8. De Opdrachtgever verliest diens rechten jegens Studio Damen, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Studio Damen tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
  a. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies, adviezen of gebruiksaanwijzingen van Studio Damen strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de Opdrachtgever;
  b. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de Opdrachtgever aan Studio Damen zijn verschaft en/of voorgeschreven;
  c. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de Opdrachtgever aan Studio Damen;
  d. voormelde schade is ontstaan doordat de Opdrachtgever zelf of een derde in opdracht van de Opdrachtgever werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Damen.

Artikel 12: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Studio Damen, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van Studio Damen.
 2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen, door weersomstandigheden, wegblokkades e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen, internetstoringen of stroomstoringen, ongeval of andere voorvallen.
 3. Ingeval er sprake is van overmacht is Studio Damen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 4. Indien er sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Opdrachtgever gehouden zijn verplichtingen jegens Studio Damen tot aan dat moment na te komen.

Artikel 13: Vertrouwelijke informatie

 1. Studio Damen verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van de Opdrachtgever heeft verkregen en waarvan zij weet dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden. Een en ander, tenzij Studio Damen ingevolge wet- en/of regelgeving gehouden is voornoemde informatie aan enige derde te verstrekken en Studio Damen zich niet kan beroepen op een wettelijk of een door de rechter toegestaan verschoningsrecht.
 2. Studio Damen zal redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de Opdrachtgever ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.
 3. Studio Damen verplicht zich alle ter beschikking gekregen software, informatiedragers en informatie binnen 14 werkdagen nadat de Opdrachtgever daarom heeft verzocht, aan de Opdrachtgever terug te geven.
 4. Het is Studio Damen toegestaan te publiceren over de door haar verrichte diensten en werkzaamheden alsmede om methodes, (deel)analyses e.d. te hergebruiken, mits de privacy van de Opdrachtgever hierbij gewaarborgd blijft.

Artikel 14: Intellectuele eigendom

 1. Studio Damen is en blijft rechthebbende op alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op c.q. verband houden met c.q. behoren bij de door Studio Damen vervaardigde werken c.q. de door Studio Damen geleverde zaken en de hieraan ten grondslag liggende door Studio Damen vervaardigde bescheiden e.d.. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De uitoefening van de in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten zijn zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan Studio Damen voorbehouden.
 3. Slechts na betaling van het ten gevolge van een gesloten overeenkomst aan Studio Damen verschuldigde, komt aan de Opdrachtgever ter zake het voorgaande een gebruiksrecht toe, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Door het verstrekken van gegevens aan Studio Damen verklaart de Opdrachtgever dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Studio Damen in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die hieruit (kunnen) voortvloeien.
 5. Indien de Opdrachtgever wijzigingen in het definitieve ontwerp wenst, dan is de Opdrachtgever verplicht eerst Studio Damen in staat te stellen het ontwerp op kosten van de Opdrachtgever te wijzigen. Studio Damen zal de gewenste wijzigingen aanbrengen, tenzij dit in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd. Indien Studio Damen de wijzigingen niet zelf wenst aan te brengen, zal Studio Damen de Opdrachtgever toestemming verlenen het ontwerp te wijzigen, tenzij het verlenen van toestemming in redelijkheid niet van Studio Damen kan worden verlangd.
 6. Studio Damen is gerechtigd naar haar goeddunken, onder andere voor eigen reclamedoeleinden van Studio Damen, afbeeldingen van alle door Studio Damen – in opdracht van de Opdrachtgever – ontworpen en/of vervaardigde producten e.d. te gebruiken.
 7. Indien niettemin door Studio Damen moet worden erkend of door een Nederlandse rechter wordt bepaald dat enige door Studio Damen geleverde zaak wel inbreuk maakt op rechten van derden als in het vorige lid van dit artikel bedoeld, zal Studio Damen – na overleg met de Opdrachtgever – de betrokken zaak vervangen door een zaak die geen inbreuk maakt op het betrokken recht, een licentierecht ter zake verwerven dan wel de betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvingen, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn.
 8. De Opdrachtgever verliest evenwel het recht op de in lid 7 van dit artikel aangeduide prestaties, indien hij Studio Damen niet zodanig tijdig en volledig over aanspraken van derden als hiervoor in dit artikel bedoeld, heeft ingelicht dat Studio Damen in staat is (geweest) haar rechten ter zake naar behoren te verdedigen.

Artikel 15: Risico van opslag informatie

 1. Studio Damen verplicht zich zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van de Opdrachtgever afkomstige gegevens c.q. informatie. Behoudens tegenbewijs wordt Studio Damen geacht aan deze verplichting te hebben voldaan.
 2. De Opdrachtgever draagt evenwel het risico ter zake beschadiging of teloorgaan van de bij Studio Damen of derden opgeslagen gegevens c.q. informatie, tenzij de beschadiging of teloorgang te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Studio Damen, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.
 3. Het voorafgaande laat de verplichting van de Opdrachtgever de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet.

Artikel 16: Overige bepalingen

 1. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Studio Damen en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 2. Studio Damen behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen behoorlijk bekend gemaakt worden door publicatie op de website van Studio Damen. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan veertien dagen na publicatie op de website van Studio Damen. Indien de Opdrachtgever een consument is die niet instemt met de wijziging, dan heeft zij het recht de overeenkomst schriftelijk te beëindigen tegen de datum waarop de wijziging intreedt.

Artikel 17: toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Studio Damen partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Studio Damen is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Studio Damen het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.